Salgsvilkår & betingelser

Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer, varen eller tjenester til sluttkunder i Norge.

Organiser Kaos AS, Sundbyveien 41, 3478 Nærsnes
E-post post@organisertkaos.no
Foretaksnummer 926 188 178

Leveranse

Vi sender våre forsendelser med Helt Hjem og Postnord. Vi utsteder en ordrebekreftelse som vedlegges alle forsendelser.

Uavhentet pakke/passiv handling

Dersom du ikke henter ordren og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Dersom du ikke betaler ny frakt, eller ønsker sendingen på nytt vil du bli belastet et gebyr på kr 150,- fra det innbetalte beløp. Restbeløp blir kreditert avhengig av din betalingsmetode.

Dersom du på forhånd melder fra til oss om at du benytter deg av angreretten innen fristen, og du ber Posten om å returnere varen, betaler du for returkostnaden selv. Når vi får returen til oss, så krediterer vi varene. 

Betaling via nettsiden

Hos oss kan du betale med kort og med VIPPS. Betaler du med kort og VIPPS blir beløpet belastet når du fullfører kjøpet. 

Betaling av faktura
Tjenester og varer som direkte bestilles av Organisert Kaos AS, som ikke betales via nettbutikken med de overnevnte betalingsl
øsninger, vil bli fakturert kunde når tjenesten er fullført og levert. Faktura blir sendt fra fakturasystem som Organisert Kaos benytter. Informasjon og kjøpsvilkår av tjenester og varer som ikke er foretatt via nettsiden, vil bli sendt ut til kunde ved bestilling av tjeneste og varer.

Priser

Våre priser er oppgitt i norske kroner og den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres.

Porto- og ekspedisjonsgebyr

Porto- og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg på hver forsendelse i henhold til gjeldende satser, så fremt ikke annet er avtalt. Vi gir fri frakt på ordre over kr 2000,-

Angre – og returrett for kjøp av varer

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse. Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må varen returneres til oss i samme stand som du mottok, med tilhørende emballasje inntakt. Dette mågjøres uten unødig opphold og senest innen 14 dager fra meddelelse om angrerett er gitt. Du må returnere varen per post. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet. Dersom kjøpet gjelder levering av varer og du benytter angrerett, må du som forbruker sørge for retur av varen, kostnader ved forsendelse og eventuelle utgifter til innkjøp av ny emballasje til returen. Ved bruk av angrerett, sendt varen/e tilbake til oss innen 14 dager etter at du meldte fra om at du vil benytte deg av angrett. Kunde er ansvarlig for trygg retur, og må merke sending med ordrenummer.

Tilbakebetaling ved kjøp av varer 

Tilbakebetaling av kjøpesummen og frakten til kunden skal skje innen 14 dager fra melding om anger er mottatt, forutsatt at varen er sendt tilbake og kunden kan dokumentere dette. Om foretaket ikke har mottatt varen, kan man vente med tilbakebetaling til varen er mottatt for å kontrollere verdireduksjonen. Om ikke annet er avtalt, skal man bruke samme betalingsmåte til tilbakebetaling som kjøpet ble gjort med. Kunden skal betale returfrakt, forutsatt at dette er opplyst i betalingsbetingelsene. Når vi har mottatt varen hos oss vil vi krediterer hva du betalte for varen og frakt, dersom disse er inkludert i kjøpesummen og forbruker har betalt for disse. Dersom du har valg en dyrere fraktmetode enn den som normalt tilbys, skal mellomlegget betales av kunden og blir ikke kreditert ved tilbakebetaling ved retur og angrerett.

Reklamasjon av varer

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, må du kontakte Kundeservice.

Angrerett ved kjøp av tjenester

Ved kjøp av tjenester har du 14 dagers ubetinget angrerett. Angrefrist på tjenester løper dagen etter at avtalen er inngått. Når angreretten benyttes ved kjøp av tjenester, faller partenes plikter til å oppfylle avtalen bort. Kunde vil ikke lenger kunne benytte seg av tjenesten, og tjenestetilbyder plikter ikke å utføre tjenesten. 

Tilbakebetaling ved kjøp av tjenester 

Dersom tjenesten ikke er påbegynt, har kunde krav på å få refundert hele beløpet som er betalt forutsatt at frister og vilkår for angrerett er oppfylt. Dersom tjenesten er påbegynt før angrerett benyttes, men før tjenesten er ferdig levert, vil Kunde kunne angre mot å måtte betale for den delen av tjenesten som allerede er mottatt. Den næringsdrivende må på sin side tilbakebetale det mottatte beløpet uten unødig opphold.

Forbruker kan normalt ikke angre på tjenester som er fullt ut levert før angrefrist. Dette gjelder likevel bare dersom leveringen av tjenesten har startet med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når avtalen er oppfylt. Med uttrykkelig forhåndssamtykke menes at forbruker aktivt og særskilt må ha samtykket i at tjenesten skal påbegynnes/leveres før leveringen starter. At forbrukeren har akseptert avtalens vilkår, eller at forbrukeren ber om oppfyllelse, vil derfor ikke i seg selv oppfylle kravet til uttrykkelig forhåndssamtykke. Dersom forbrukeren ønsker at leveringen av tjenesten skal starte før angrefristen på 14 dager er utløpt, må dette også fremgå tydelig av det uttrykkelige forhåndssamtykket. Forhåndssamtykket må gis skriftlig, på et varig medium f.eks per e-post for at angreretten skal bortfalle. 

For tjenester som er påbegynt, men ikke fullført, vil forbruker ha rett til å angre mot å betale den næringsdrivende en kompensasjon for den del av tjenesten som er mottatt. Beregningen av beløpet forbrukeren skal betale, skal foretas på grunnlag av avtalt pris for tjenesten. Dersom den næringsdrivende ikke har sørget for at forbrukeren har gitt uttrykkelig forhåndssamtykke eller kommet med uttrykkelig anmodning før tjenesten påbegynnes, faller forbrukerens betalingsplikt bort for den del av tjenesten som er mottatt før angrerett gjøres gjeldende. 

Ved kjøp av varer og tjenester:
I tilfeller der kontrakten gjelder b
åde kjøp av vare og kjøp av tjeneste, så gjelder reglene for retur av vare for varen, og reglene om kompensasjon for påbegynt tjeneste for tjenestedelen av kontrakten. 

Klager

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Hvis vi mislykkes i å finne en løsning, kan du sende en klage til Forbrukerrådet, Skippergata 8-10, 0152 Oslo. Du kan også bruke EU-kommisjonens online klageportal selv om denne fortrinnsvis vil være relevant dersom du er en forbruker bosatt utenfor Norge.

Reklamasjon

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, må du kontakte Kundeservice.

Kundens ansvar om riktig adresse

Det er kundens eget ansvar å skrive rett adresse. Kunden må sjekke om adressen stemmer ved utsjekk og betaling. Det er dessverre ikke mulig å endre adresse etter at ordren er lagt da ordrene pakkes tidlig neste virkedag fra vårt lager.

Det er svært viktig at postnummer og gatenummer stemmer, da Posten er meget streng på at disse må være korrekte. Vi fraskriver oss ansvaret om kunden ikke har oppgitt korrekt adresse og vil da vente på en evt retur fra Posten før vi sender ut pakken på nytt. Kunden må selv stå for portoutlegg for ny utsendelse. Kunden kan velge å angre kjøpet, men porto blir da trukket fra ordresum før tilbakebetaling.

C/O adresse viktig om du bor på annen adresse enn din folkeregistrerte

Bor du på en C/O adresse er det viktig at du får med fullstendig navn på den som er folkeregistrert på adressen.

Eksempel:

Ola Nordman (ditt navn)

C/O Kari Johansen, Adresse og gate nr. (den du bor hos + gate/veinavn)

Forbehold og ansvarsbegrensninger

Organisert Kaos AS tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll.

Organisert Kaos AS tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje).